I ett protokoll från den 22 augusti 1732, finner vi att handelsmannen i Härnösand, Daniel Halenius, tidigare hade varit på besök i Utansjö året innan den 23 mars och inspekterat ett lämpligt läge för att anlägga ett järnbruk med tillhörande hus. De båda bönderna på byn, Zackris Nilsson och Jon Bertilsson, ägde tillsammans åns halva vattenflöde och sin del i mjölkvarn som var belägen där och han hade nu tillsammans med de båda fått ett erbjudande av vattenrätten att, vid byggandet av bruket inte göra någon stor åverkan på deras ägor.

För att Halenius skulle få del av rättigheten, krävde Zackris och Jon att ingen skada skulle ske på platsen mellan kvarnsvedjan, åkerhagarna och själva Utansjöån. Inte heller på dess åkeräng eller kvarnvatten när Halenius skulle dämma upp både vid åmynningen och nere vid Ångermanälven. När bygget skulle ta sin början, skulle de båda bönderna erhålla 2 tunnor salt och under den rådande överenskommelsen fick de 4 rullar tobak och när bygget hade påbörjats 1738 fick de sina tunnor salt i juni månad. En tunna motsvarar 146,6 liter. Bilden här är det första om brukets uppkomst och beskriver undersökningen på plats och innehållet lyder:


Anno 1732 d: 22 Augusti sedan genom högwälborne h:r Grefwens General Majoren och Landshöfdingens Carl Gustaf Bielkes föranstaltande, wisse utsatta Terminer blifwit af Predikestohlarna utlyste, samt desutan behörige Notificationer utfärdade til näst belägne bruksägare, om undersöknings anställande öfwer den Bruksbyggnad, som actuarien uti Kongl: Maj:ts och Riksens BergsCollegio, högachtad H:r Anders Bratt, tillika med handelsmannen uti Sundsvalld H:r Daniel Hallenius söka få anlägga uti Ångermanlands södra fögderie och Högsjö Sochn wed Utansjöbyn samt uti Ytterlännäs Sochn uti Angsta eller Blästadåhn, instälte jag underteknad Bergmästare mig wid berd:e Utansjö By, tillika med Bergsfougden Wälbetrodde Lars Sundberg, samt Bokhål-