Släktforskning

Lars Stridsberg

Häradshövding och bruksägare i Boteå socken (Y).

År 1693 sökte häradshövdingen och borgmästaren i Härnösand, Lars Stridsberg, tillstånd till en bruksanläggning vid Högforsen i Gålån. Detta beviljades av Bergskollegiet den 3 februari 1694 och 1695 var driften igång.

Den 9 maj 1701 sökte Stridsberg utvidgning av verksamheten med ännu en stångjärnshammare vid Gålsjö Lo i Styrnäs, på platsen där det nuvarande bruket ligger, strax söder om Gålsjön. År 1704 utfärdades bergskollegiet ett privilegium för två härdar och i augusti 1707 kunde verksamheten sätta igång.

Hela verksamheten flyttades så småningom från Högforsen till denna plats. Gålsjö kom på något sätt genom tiderna att vara knutet till Holms säteri och Björkå bruk, ofta genom gemensam ägare. Krigsåren från 1714 innebar svåra påfrestningar för bruket, då man var beroende av transporter av järnmalm söderifrån.

På 1730-talet vände det och man kunde under den nye ägaren, Jacob Pollack (1683-1750) utvidga verksamheten. 1800-talets mitt var brukets storhetstid. Då ersattes den gamla stångjärnssmedjan av en ny och strax därefter bildades Holm och Graninge bruks bolag, som bland annat tog över Gålsjö bruk.

År 1870 hade stångjärnstillverkningen gått ner ordentligt och 1892 stannade stångjärnshammaren vid Gålsjö. Manufaktursmidet vid bruket upphörde 1892, men viss smidesverksamhet fortsatte ännu ett tag av kvarvarande smeder. Ända fram till 1950-talet var de flesta bruksbostäder fortfarande bebodda. Björkå AB skänkte herrgården med flygelbyggnad, härbrena och tillhörande tomtmark samt en kontantsumma till Härnösands stiftsråd, och på så vis kom det kulturhistoriskt intressanta området att bevaras. 1971 kompletterades denna gåva när resterande område av Gålsjö bruk överlämnades till stiftsrådet. Mellan 1970 och 1975 gjordes en omfattande restaurering av Gålsjö bruk. Hela Gålsjö bruk blev byggnadsminne 1977. Gålsjö kapell byggdes omkring år 1770, men brann ner år 1971. År 1991 invigdes ett nytt kapell, med en stomme i form av en åttkantig timmerloge och herrgården restaurerades invändigt. Av bebyggelsen från brukstiden finns kvar en herrgård av trä från 1776 och en bruksgata med sex hus från 1730-talet. Den ursprungliga herrgården brann ner redan år 1760.

Ättlingar

Jag forskar på ättlingar till släkten Stridsberg och efterlyser flera