Jubileum i Utansjö och Härnösand

I år är det 65 år sedan godtemplarorden kom till våra bygder, och minnet av denna händelse kommer att firas i Utansjö och Härnösand. Traditionsenligt har pingsthelgen blivit en godtemplarhögtid, då distriktssammanslutningarna landet runt samlas till årsmöten. Så har skett under många decennier i Ångermanland och så blir det även i år, denna gång i Härnösand under värdskap av logerna där.

Det var nämligen i Härnösand som den första logen bildades för just 65 år sedan. Godtemplarorden hade redan då under några år varit känd i de svenska bygderna och på skilda platser hade loger bildats med anslutning från skilda samhällslager. Givetvis dröjde det några år innan logebildandet trängde fram till de norrländska obygderna, där avståndet var stora och kommunikationerna svagt utvecklade.

Det var grosshandlare Jacobsson från Stockholm som i mars 1882 konstituerade den första logen i Sundsvall, men bildandet av logen "Minnet" i Härnösand, vilket skedde i april synes ha blivit anförtrodd en ortsbo vid namn Berlin. Medlemsantalet i denna loge rekryterades i huvudsak från seminariets elevkrets, vilket hade till sorglig följd att när dessa efter skolgång lämnade Norrlans Thén åt sitt öde så blev detta även logens lott.

Bättre lyckades det längre fram när målaren Theodor Ebbeling kom till staden och tog initiativ till logen S:t Göran, vilken i ordets rätta bemärkelse också blev och varit ett fäste för stadens godtemplare.

---

På lördag hålles också ett förnämligt godtemplareevenemang i Utansjö, där inte mindre än 10 medlemmar inom logen "Kronan" får diplom från Sveriges storloge för mångårigt troget medlemskap. Sålunda kommer 50-årsdiplom att överlämnas till Arvid Pålsson och änkefru Hulda Gradin och till åtta medlemmar diplom för 25-årigt medlemskap. Även till detta evenemang väntas stort deltagande från skilda delar av Ådalen.

Nya Norrland 6/5 1947, första och sista sidan. Artikeln är nedkortad fyra stycken då det mestadels handlade om Härnösand och endast sista stycken om Utansjö.