Till Högsjö församlingsbor

Rådande dyrtid och knapp livsmedelstillgång gör det nödvändigt att fr.o.m. 1 oktober söka få till stånd bespisning av särskilt behövande skolbarn med ett mål mat dagligen t.v. vid Ramviks och Utansjö skolor där på grund av duplicering i skolsalarna ingen förändring av lästiden till bättre överensstämmelse med hemmens mattider kan åstadkommas. Skolrådet har tillsatt en kommitté, bestående av herr Gustaf Blomqvist, Hälledal, Johannes Höglund, Bölen, J. H. Lundqvist, Ramvik, fröken Ida Fällström, Utansjö och undertecknad, som fått till uppdrag att söka ordna denna högst angelägna sak. I vilja härmed vädja på det varmaste till envar inom vår församling att efter förmåga understödja företaget och sålunda hjälpa oss i vår eljest inte lätta uppgift. Gåvor i natura, t.ex. mjölk, smör, kött, fläsk, potatis, grönsaker mm samt pengar för ifrågavarande bespisning väntas och mottagas med tacksamhet i Utansjö av lärarinnan fröken Ida Fällström och i Ramvik av läraren J. H. Lundqvist samt av övriga ovannämnda kommitterande. Låt oss med barmhärtigt sinne offra vad vi kunna för barnen och göra det ofördröjligen! Å kommitténs vägnar, Johan Wiking.

Västernorrlands Allehanda 20/9 1917.