Potatisodling åt Ådalens arbetare

Västernorrlands Allehanda har haft ett samtal med bolagsförvaltningarna i Ådalen för att höra, huruvida bolagen instundande sommar komma att upplåta jord för potatissättning åt arbetarna. Härvid har framgått, att så gott som alla sågverks- och fabriksbolag upplåter jord i olika utsträckning för ändamålet. Vi lämna här nedan en resumé över åtgärderna vid de olika verken: Rö sågverk har sålunda självt ingen jord att tala om men dock har bolaget för avsikt att i den utsträckning det är möjligt, att söka skaffa potatisland åt de mest behövande av arbetarna. Vid Utansjö har alltid varit praxis att arbetarna fått jord upplåten för potatisodling mot en obetydlig arrendeavgift. Så kommer även att bli i år, men huruvida det skall ske mot avgift eller inte är ännu inte bestämt. Därefter uppräknades 10 industriorter utom Ramvik.

Västernorrlands Allehanda 9/5 1917.