Sundheten vid Rö sågverk

Beträffande renhållningen på platsen som förut av mig vid olika tillfällen besökts, är det som vanligt köksavfallet och den flytande spillnigen, som vållar största besvär och obehag. Hör utslås nämnda avskräde i fyrkantiga, större behållare med träbotten, vilka dock genomsläppa vätska, som sipprar ut i omgivande mark. Någon stank förmärktes knappast från upplagen, vilka också uppställts på avsides belägna platser. En stor fördel vore nog, om invid den vattenkastare, som i rörledning för vatten från en bäck i grannskapet, kunde uppsättas en avloppssil med vattenlås samt fortsatt ledning ned till sjön. Härigenom skulle från alla hushållen i den största arbetarekasernen och även från åtskilliga andra all flytande spillning på ett lätta och bekvämt sätt undanskaffas. Det egentliga fasta köksavfallet skulle sedan lämpligen kunna uppsamlas i täta och med väl slutande lock försedda kärl, stående på täta, högre än markens yta, liggande underlag och avsedda att vid behov tömmas.

Västernorrlands Allehanda 20/9 1917.