Självmordet i Vålånger

Sedan det kommit till min kännedom, att arbetaren NN i Vålånger, lördagen den 10 juli 1909 kl. 4-tiden em., i tydlig avsikt att beröva sig livet ute på marken intill sin bostad, med ett jaktgevär skjutit sig i huvudet, så har jag anställt förhör med flera personer boende i Vålånger och trakten där omkring, för att genom polisutredning närmare utreda orsakerna till och de närmare omständigheterna vid ifrågavarande självmordsförsök.

Därvid har inhämtats, att skottet träffat huvudet som illa tilltygats, att han därav icke genast avlidit utan i medvetslöst tillstånd avförts till Härnösands lasarett, där han samma dag kl 10-tiden e.m. avlidit samt att han själv förkortat sitt liv. Om orsaken till självmordsförsöket har berättats, att arbetaren Emil Lind från Åbord nästlidne sommar olovligen begagnat en NN tillhörig båt och efter begagnandet lämnat denna löst flytande, vind för våg, där han landat, så att båten bortkommit och först lång tid efteråt anträffats ilandfluten vid Hemsö socken.

Att detta förhållande vållat NNs förargelse, obehag och kostnader så att han därför varit förargad på Lind. Att bemälde Lind jämväl torsdagen den 8 innevarande juli sökt olovligen begagna en båt tillhörig NNs granne. Att dennes hustru, Kristina Dahlin, emellertid iakttagit Linds avsikt skyndat dit och fråntagit honom båten; att han som även åsett Linds förehavande, skyndat till medförande sitt jaktgevär och därmed Lind springande flytt bort från platsen med ett hagelskott skjutit efter Lind.

Att några av haglen träffat Lind i ena benet, så att några mörka fläckar uppstått derå; att NN genast han fått höra att skottet träffat blivit orolig, och att omkringboende genom oförståndigt tal befrämjat denna ängslan att NN fattats av stor räddhåga som icke lämnat honom någon ro; att han lördagen den 10 dennes på e.m. till sin hustru förklarat att han ämnade bege sig till en ej långt från hemmet belägen sjö för att fiska;

Att han vid utgåendet ur bostaden medtagit sitt jaktgevär; att han kommer endast ett kort stycke väg från bostaden med geväret skjutit sig genom huvudet, därvid skottet trängt in under hakpartiet och gått ut vid ögonen så att näspartiet illa spolierats och det ena ögat bortskjutits. NN var född den 15 juli 1855 i Svanskogs församling i Värmland och sedan 1882 i äktenskap förenad med sin efterlevande hustru Hedda Maria Hallin från Nordmaling, född den 24 april 1852.

NN efterlämnade sin familj i små omständigheter och är yngsta barnet, enligt pastorns uppgift, 13 år gammal. Makarna är kyrko- och mantalsskrivna i Högsjö socken i Västernorrlands län. På grund av vad sålunda förekommit får jag vördsamt anhålla att NNs döda kropp måtte få begravas utan medikolegal besiktning. Gudmundrå å länsmanskontoret som ovan, Georg Norman.

Obduktionsprotokollet.

År 1909 den 13 juli förrättades på förordnande av Kgl. Befallningshavande i Västernorrlands län rättsmedicinsk besiktning och liköppning å döda kroppen efter torparen NN, 53 år, från Vålånger i Högsjö socken av Västernorrlands län. Förrättningen verkställdes av undertecknad i närvaro av lasarettsvaktmästaren P. Pettersson och poliskonstapeln T. Dahlstrand, den senare vid protokollet. Likets identitet intygades av vaktmästare Pettersson. Enligt upplysning från läkare intogs NN å Härnösands lasarett sistlidne 10 juli omkring kl. 7 e.m. och avled därstädes ett par timmar senare utan att under denna tid ha haft något klart medvetande. Någon polisrapport åtföljer icke förordnandet men an av trovärdiga personer har inhämtats följande:

För några dagar sedan hade NN, som det berättas, i icke fullt nyktert tillstånd avlossat mot en person som olovligt velat tillägna sig en NN tillhörig båt, ett hagelskott som träffat personen ifråga i vaden. Häröver hade NN sedan grubblat, särskilt sedan det ställts i utsikt, att han för sitt tilltag kunde få fängelsestraff.

Den 10 juli på eftermiddagen hade NN under det husfolket var upptagen med arbete på en potatisåker, avlägsnat sig ett stycke från hemmet. Ett skott hade smällt, och hans anhöriga som skyndade till hade funnit NN liggande i sitt blod med ansiktet sönderskjutit. Hans egen hagelbössa låg bredvid. Anstalter vidtogs genast för NNs nedforsling till Härnösands lasarett.

Under färden dit hade NN haft medvetande och talat med sin omgivning. NN har efter det döden inträdde, förvarats i lasarettets likbod. Lufttemperaturen har de senaste dagarna växlat mellan +16 och +23 grader c. i skuggan.

Yttre besiktning: 1) Liket ligger naket upplagd på obduktionsbordet. Endast omkring huvudet överlagt ett stort sårförband. 2) Kroppen är starkt byggd, underhudsfettet nästan mer än ordinärt för personer i hans ställning. Muskulaturen kraftig. 3) Allmänna hudfärger gråblek. På baksidan av liket utbredda violetta fläckar, beroende på blodöverfyllnad i hudkärlen och som endast saknas å de ställen som varit utsatta för större tryck.

Likstelhet finns i nedre extremiteterna men är löst i de övre samt i överkäken. Mer eller mindre fläckig grönfärgning förefinnes såväl i bukens nedre del som å bålens båda sidor samt å båda axlarna och överarmarna. 4) Under hakan mitt emellan hakspetsen och halsgränsen förefinnes ett runt hål av väl en 25-örings omkrets med svarta, naggat ojämna kanter.

Trakten runt omkring detta hål är mer eller mindre svartfärgad, som det visar sig av sot och bränd skäggstubb. Införes en sond i hålet, leder den utan svårighet upp genom munbottnen, vidare genom munhålan och gommen och visar sig åter i ett stort med svarta blodlevrar fyllt sår. Detta sår har ellipsform med diametern från sida till sida omkring 5 cm. med diametern uppifrån-nedåt omkr. 8 cm. Sårets övre kant befinner sig å pannan 2 á 3 cm. ovan ögonbrynen; nederkanten är belägen strax ovan näsöppningarna.

Från sida till sidan intar såret fullständigt partiet mellan ögonhålorna något vettande över åt vänster sida.5) Huvudsvålen i övrigt oskadd. 6) Ansiktet är frånsett det nyss beskrivna såret, till större delen särskilt där skägg och skäggstubb finns, belagt med intorkat blod. 7) Vänstra ögats båda lock ingå med sin mediala del i det omtalade sårets region. Västra ögonklotet borta, endast med kvarlämnande av några ögonhinnerester.

Högra ögats yttre muskler svällda, blodfyllda. Bindhinnan i övrigt blek, pupillen måttligt vidgad. 8) Av näsan finns på vänster sida endast en liten del invid näsöppningen, på höger sida något mera. Näsbenet söndertrasat. 9) Läpparnas och munnens slemhinna blek.

10) Vid inspektion av munhålan märker man att tungan är alldeles söndertrasad, samt att mittdelpartiet av överkäksbenet med åtföljande tänder är söndersmulat, så att där förefinnes ett stort hålrum, endast innehållande några slamsor och tandrester.

11) Yttre hörselgångarna utan främmande innehåll. 12) Halsen kort, synbarligt uppdriven av underhuden, befintligt gas (förruttnelse), vilken ger mig tillkänna genom knasterljud vid tryck. 13) Bröstkorgen välbildad, dess övre del likaledes uppdriven av under huden befintlig gas.

14) Buken något uppdriven, ellips utan anmärkning. 15) Såväl manslem som pung äro starkt uppdrivna av gas, första ellips intet anmärkningsvärt. 16) I övrigt intet tecken till yttre våld.

Inre besiktning: 17) Huvudsvålens insida blekt gulröd. Dess främre del, svarande mot övergränsen till det förut beskrivna såret visar blodutträde från kärlen och några smärre blodlevrar; i övrigt utan anmärkning. 18) Kalotten lossades med vanlig lätthet från hårda hjärnhinnan och är något tunnare än den vanligen plägar vara.

19) Hårda hjärnhinnan av vanlig tjocklek. På vänstra främre insidan är den blodindränkt från blodlevrar som i riklig mängd förfinnas på vänstra hemisfärens främre parti. Hårda hjärnhinnans högra främre insida företer samma utseende ehuru i ett mindre omfång, beroende indräkningen även här på blodlevrar, vilka sträcka sig i en bredd av 2-3 cm. längs medellinjen å hemisfärens främre halvdel.

20) Från hjärnan ingen främmande lukt. 21) Mjuka hjärnhinnan glatt och speglande. Densamma i dess främre del, mest i fårorna, utträdd levrat blod. 22) Hjärnans sidokamrar har vanlig vidd och innehåller en ringa mängd klar, tunnflytande vätska.

23) Mjuka hjärnhinnan på hjärnbasen i allmänhet tunn och glänsande men vid basen av främre delen av vänstra pannloben är den liksom motsvarande del av hårda hjärnhinnan söndertrasad å ett ungefär "solmönstrat område".

24) Hjärnans såväl grå som vit substans, först i allmänhet intet anmärkningsvärt men vänstra pannlobens främre del utgöres till ungefär en valnöts omfång av en trasig, smörjig med blodlevrar blandad massa. I denna massa hittas ett tillplattat blyhagel och ett par mindre benflisor.

25) De centrala ganglierna, varolsbryggan, förlängda märgen och lilla hjärnan utan anmärkning.

26) Blodledarna på skallens bas innehålla en måttlig mängd svartröd flytande blod. Hårda hjärnhinnan företer intet annat anmärkningsvärt än det som nämndes vid beskrivningen av mjuka hjärnhinnan å vänstra pannlobens främre del. 27) Den delen av pannbenet som bidrar till bildandet av vänstra ögonhålans tak, jämte angränsande delar av tinning och kilben är söndersplittrade. Det härigenom uppkomna hålet mellan ögonhåla och hjärnskål är så stort att ett lillfinger kan föras därigenom och är fyllt av slamsor och benskärvor.

I högra kilbensvingen finns en bräcka som åt sidan går ut i tinningbenets uppstigande del strax bakom sömmen mellan pann- och tinningbenen. På vänster sida har sömmen mellan pann- och tinningben nedtill lossnat. Sålunda blir den del av pannbenet, som kvarstår, sedan kalotten avsågats, jämte en liten vidhängande del av högra tinningbenet lös och låter sig lätt rucka fram och tillbaka.

28) Ur den öppnade bukhålan ingen annan än förruttnelselukt och i den samma intet främmande innehåll. Bukhinnan glatt och glänsande blek. Ljudspringan fri.

29) Luftstrupens slemhinna gråröd.

30) Slemhinnan i svalget och övre delen av matstrupen till färgen gråröd och i övrigt utan anmärkning.

31) Lungorna sammandrar sig fullständigt vid bröstkorgens öppnande. Högra lungan fri, vänstra något sammanvuxen med bröstväggens bakre del. Båda lungsäckarna tommas. 32) Hjärtsäcken något fettbelagd, nästan i hela sin utsträckning mer eller mindre intimt sammanvuxen med hjärtat.

32) Lungpulsådern och högra avdelningen av hjärtat så gott som tomma.

33)Hjärtats vänstra avdelning också tom.

34) Hjärtat av vanlig storlek men löst och slappt; dess hålrum något förstorade. Väggarna till såväl högra som vänstra kammaren åtskilligt tunnare än normalt.

34) Hjärtköttet sladdrigt, blekt brunt. Hjärtats valster och mynningar så väl som dess egna kärl utan anmärkning.

35) Högra lungan av vanlig storlek och konsistens. Serösa hinnan glatt och glänsande. Vävnaden över allt luftförande i snittet mörkt brun. Vid tryck framkommer över allt en skummig blodfärgad vätska. Lungvävnaden ingenstädes skär. Luftrörens slemhinna gråröd utan slembeläggning.

36) Vänstra lungan i allt väsentligt lik den högra.

37) Mjälten av vanlig storlek, vävnaden brunviolett, sönderfallande.

38) Högra njuren av vanlig storlek och konsistens, teckningen i mitten tydlig. Kapseln avlossas lätt. Njurbäckenets slemhinna gråröd och utan särskild anmärkning.

39) Vänstra njuren alldeles lik den högra.

40) Blåsan nästan tom, slemhinnan blek.

41) Matstrupen utan anmärkning.

42) Magsäcken innehåller omkring ett dricksglas tunnflytande, mörkt blodfärgad vätska, efter allt att döma nedsvalt blod. Magslemhinnan kanske något förtjockad av smutsigt brunaktig färg, tydligen uppkommen genom indränkning av maginnehållet.

43) Alla tarmar strakt gasfyllda. Tolvfinger- och tunntarmen innehåller i mindre mängd en halvflytande massa. Deras slemhinna gråröd.

44) Tjocktarmen innehåller en ringa mängd grötlik massa. Slemhinnan blekt gråröd.

45) Levern av vanlig storlek. Snittytan blekbrun. Ingen fettbeläggning å kniven.

46) Kroppsmuskulaturen har vanligt utseende.

47) För övrigt inga skador å skelettet.

48) Utöver vad förut nämnts ingenting att anmärka.

Sålunda befunnet sanningsenligt dikterat, uppläst och justerat. Nils Johansson, 1:ste stadsläkare. Att alla kaviteter blivit öppnade samt protokollet under förrättningen av obduktionen dikterat, intygar Vikt. Dahlstrand, poliskonstapel och P. Pettersson, vaktmästare.

Landskansliet i Västernorrlands län, DIIIp:83, skrivelser från länsmän 1909-1910.

Lokalhistoria Högsjö socken