Socialisten i Utansjö

Förhörsprotokoll lördagen den 3 juli 1909. Länsman Georg Norman hade fått kännedom, om att arbetaren XX, sekreterare i socialistiska ungdomsklubben i Utansjö, hade löst ut ett paket på Veda poststation den 29 juni för 15 kr och 30 öre. Det var skickat från en ”R. Lindstam” den 29 juni i Norrköping och innehöll ett antal exemplar av skriften ”Döden åt militarismen.” Först gjordes en husvisitation i sekreterarens bostad i Utansjö men där hittade man inga exemplar av skrifterna. Däremot anträffades en massa exemplar av tidningarna ”Stormklockan”, ”Brand” och ”Folkviljan”, ströskrifter av flera slag som ”Det försvarsnihilistiska programmet”, ”Hungertullarne”, agitationsbladen ”Handla först och tänk sedan”, vilken sistnämnda jämte en massa prospekt var våldsam agitationslitteratur från Lindstam, Skolgatan 24 i Norrköping och Carl Thorséns bokförlag, Storgatan 18, Stockholm, 2 stycken anträffades.

Han förhördes om dessa försändelser och medgav att han löst ut detta men nekade bestämt, att det hade innehållit skriften ”Döden år militarismen” utan att det varit andra flygblad och skrifter, vilkas namn han förklarade sig ”ej behöva uppgiva.” Skrifterna i försändelsen före ankomsten hade redan varit borttingade och hade lämnats av honom personligen till kommissionärer och hade sålt några själv.

Vid visitationen anträffades emellertid ett brevkort stämplat Norrköping den 17 juni 1909 adresserat till ”Herr XX, Utansjö, Veda” med följade text: ”Norrköping d. 16/6 09. Kamrat! ”Döden etc.” har blivit försenad genom ombyte av Tryckeri. På detta tryckeri som vi nu ha måste vi betala tryckningen kontant, varför jag ber dig att om möjligt insända summorna för de rekvirerade tidn. Nu genast. I så fall kan ni få dem till midsommar. I hast med hälsning R. Lindström/stämpel/ Sv. Ungsocialistiska partiets Östra distrikt. Distriktskommunen.” Då inget mer förekom avslutade Georg Norman förhöret med den unga mannen i sin bostad.

”Socialisten” var född Junsele och arbetade där som bagare. Han var inte skriven i Utansjö vid tillfället men den 19 november 1909 flyttar han till bruket.