Den uppbringade spritjagaren

De anhållna ha lämnat mot varandra stridande uppgifter. Landsfiskal H. Ödman i Högsjö, biträdd av tulldetektiv och en i finska estniska språken kunnig tulltjänsteman från Stockholm, har under helgdagarna  hållit förhör med de fem estländare och den finne, som blevo anhållna i samband med uppbringandet av spritjagaren i Storfjärden [bakom Åbord] på torsdagskvällen.

Förhören pågingo till i går kväll vid 6-tiden, varefter de uppskötos till i dag, då de beräknas bliva avslutade. De anhållna ha under förhören lämnat en massa mot varandra stridande uppgifter, som enligt förhörsledarens åsikt, ha mycket litet med sanningen att skaffa. Om resultatet av utredningen iakttages stor hemlighetsfullhet, då förhörsledaren anser, att ett publicerande nu av vissa detaljer, som framkommit, skulle kunna förrycka resultatet av undersökningarna.

De anhållna uppge, att båten till följd av stormen måst söka nödhamn i Storfjärden, men varifrån den kom och vart den ämnade sig, därom gå uppgifterna isär. Bekantgörandet av en detalj från förhören, nämligen kaptenens förklaring till innehavet av de myckna pengarna, torde knappast kunna förrycka utredningen. Kaptenen gör nämligen gällande att han varit ute för att göra inköp av kaffe. Icke heller torde kaptenen undgå att ställas till åtal för brott mot seglationslagen, då han icke ingivit föreskriven anmälan att han nödgats söka nödhamn här.

Den uppbringade spritbåten infördes på fredagskvällen till Härnösand och förtöjdes nedanför tullhuset. Båten var föremål för ett livligt intresse från allmänhetens sida och en stor skara skådelystna togo den under helgdagarna i betraktande. den var enligt sakkunnigas mening icke av någon vidare förstklassig beskaffenhet. När den förtöjts måste ångaren Pluto tillkallas för att med sina pumpar hålla den läns, då flera plåtar i spritjagarens skrov under infarten till Härnösand skrubbats loss av drivande isstycken.

Västernorrlands Allehanda 8/1 1934.