Västby-Vålångersvägen får kommunalt lyse?

Belysning längs Västby-Vålångersvägen är en fråga som kommunalfullmäktige får ta ställning till vid sammanträdet den 23 oktober. Anläggningen är preliminärt kostnadsberäknat till 65 000 kr (895 000 kr) och årskostnaderna beräknas till 7500 kr (102 000 kr).

– Möjligheterna att inom tättbebyggda områden av Högsjö kommun kunna ordna en tillfredsställande vägbelysning har länge varit aktuell, säger motionärerna. Anledningen härtill har varit att man vela göra bygden mera trivsam och under den mörka årstiden underlätta trafikanternas besvär.

Inom Ramvik och Veda befintliga samhällsföreningar har arbetat för att stimulera till intresse och frivilliga insatser för detta ändamål vilken verksamhet fortfarande pågår. Då förutom städer och andra tätorter numera även ett flertal landskommuner på ett eller annat sätt medverkat till ordnad vägbelysning anser vi inte att Högsjö kommun har anledning att utgöra något undantag, säger motionärerna. Och fortsätter:

På grund av de dryga kostnader som är förenade med ett sådant projekt finner vi det omöjligt att på frivillighetens väg få erforderliga medel. Då värdet av vägbelysningen måste betraktas vara av allmännyttig karaktär anser vi det vara en kommunal angelägenhet att frågan ordnas.

För att i möjligaste mån eliminera lokalpatriotiska intressen anser vi att kommunen bör uppta till prövning att helt bestrida anläggningskostnaderna och framtida underhållet för belysningen av rikshuvudvägen från Västby fram till Vålångersvägen, en sträcka på 12 km, som löper rakt genom hela Högsjö kommun och vi tror att belysningen kommer att uppskattas av kommunens samtliga invånare.

Högsjö kommunalfullmäktige beslöt på torsdagen att uppta ett reservationsanslag i staten för 1953 på 80 000 kr avseende ytterbelysning för sträckan Västby-Vålångersvägen. Projektet är preliminärt beräknat till 65 000 kr men de utförda beräkningarna ansågs inte tillräckliga, varför kommunalnämnden fick i uppdrag att ytterligare utreda frågan och inkomma med nytt förslag. Driftskostnaden för anläggningen beräknas till cirka 7500 kr per år.

Inkomst- och utgiftsstat för kommande år godkändes. Utdebiteringen blir i likhet med tidigare 8 kr. I staten för 1953 ingår en del intressanta poster. Bl.a. har man avsatt 300 000 kr till ett pensionärshem, 700 000 kr till skatteregleringsfond, 350 000 kr till en allmän investeringsfond, 140 000 kr till reparationer och ombyggnader av skolor inom kommunen, 200 000 kr till vattenledningsarbeten, 18 000 kr till byggande av frilufts- och skolbad i Hälledal samt till fullmäktiges förfogande 130 000 kr.

Staten omsluter 3 457 842 kr. Antalet skattekronor beräknas till 192 793 kr. 20 000 kr ställdes till kommunalnämndens förfogande för bidrag till avloppsledningar inom de delar av kommunen som ligger på sidan om det centrala ledningsnätet. Kommunalnämnden fick i uppdrag att utreda det föreliggande behovet och utarbeta förslag till grunder för utbetalning av bidrag. En ny lärarbostad skall byggas i Ramvik för en beräknad kostnad av 90 000 kr. Kommunalnämndens förslag till nya kommunala bostadstillägg för folkpensionärer godkändes.

Förslaget innebär avsevärda förbättringar. På förslag av direktionen för Mellersta Ådalens arkitektförbund beslöts anställa en kartriterska för arkitektkontoret i Kramfors. Förslag till reglemente för lönenämnden godkändes. Folkskolestyrelsen fick ett begärt anslag på 1500 kr för musikundervisning under höstterminen 1952. Lönenämndens förslag till lön för skolvaktmästare och skolmåltidspersonal och överlärare godkändes. Till överförmyndare för tiden 1 januari 1953 till 31 december 1956 valdes J. E. Höglund, Bölen, och till hans ersättare E. J. Bylund, By. Till hjälp för vissa låntagare som erhållit förbättringslån men som har svårigheter att uppbringa rörelsekapital beslöt fullmäktige att teckna borgen intill 30 000 kr. En del anslag beviljades. Sålunda fick Högsjö föreläsningsförening 500 kr, Ångermanlands distrikt av MHF 100 kr, Studiehemmet i Kramfors 300, Ångermanlands turistförbund 150, Högsjö sång- och musikförening 1500, ABF:s lokalavdelningar i Högsjö sammanlagt 1000 kr.

Västernorrlands Allehanda 18 och 24/8 1952.