Namnet anger att det är en odling vid bäcken. ”Beckelandh” som byn stavades på 1500-talet har liksom eventuellt By tillhört Hundsjö under äldre medeltiden. Bäcklandssjön hette tidigare Hundsjön. De första kända invånarna hette Raffel och Hyndrick. En jordbruksby där det tidigare funnits flera skvaltkvarnar, linskäckta, tullkvam, tvåramig vattensåg och en träullfabrik. Kraftstationen som var en av de första på landsbygden återuppbyggdes i slutet på 1980-talet och är idag ett väl fungerande minikraftverk. Affär, skola och telegrafstation har funnits i byn.

"Föreningsboden" var ett affärskooperativ i den Bäckströmska fastigheten under tidigt 1900-tal där medlemmarna själva stod för varuinköp och försäljning. Bäckland nr 1 kallas för Pilbacken. Anledningen till namnet år okänt. Tre torpställen nära Håkatjäm kallas för Lås. Även där är namnets ursprung dunkelt. En stenyxa har hittats i byn. Även en trefaldighetskälla har funnits. År 1667 fanns det fyra bönder med familjer i byn. Under 1980-talet fanns en gård i byn (Per Olof Olsson) där avel och inkörning av hästar bedrevs. 1994 återupptogs mjölkproduktionen i byn av från Gäddede inflyttade Lars Blomberg. (II, s. 24)

Byar och gårdar i Högsjö socken