Kommittén för skolhusbygget av Bölens skola höll sitt första sammanträde den 16 oktober 1912 i Bölen hos dess ordförande, J. E. Höglund. Närvarande var även båda ledamöterna J. P. Högström, Flattom och D. A. Grafström, Bäckland. Frågan om lämplig tomt för skolhuset behandlades och man kom överens om, att den mest lämpliga platsen var på den avlidne torparen Israel Höglunds mark. Men då uppgörelse med ägarna visade sig omöjligt denna dag, begärde säljaren uppskov.

Kommittén samlades den 8 november för att försöka träffa avtal om tomtköpet, dels för att mäta upp vägsträckan mellan hemmansägaren Joh. Högberg i Bölen och torparen Alb. Näsström i Ramsjö som utgjorde ändpunkten av skoltomten. Efter mätningen visade sig mittpunkten vara vid den så kallade ”Jämerska torpet” eller avtagsvägen till Jude. Någon uppgörelse om tomten kunde heller inte ske denna dag.

Den 20 i samma månad lyckades man nu med en uppgörelse att köpa tomten på Höglunds mark och köpehandlingen upprättades och undertecknades mellan Israel Höglunds sterbhus och Högsjö kommun. Köpesumman var på 800 kr.

(...) Kommittén hade återigen samlats den 18 september på skoltomten för utstakning av profilerna beslutades även att lägga ut anbud på skolans uppförande och anbuden ville man ha senast den 25 oktober. Den 4 november var Grafström borta under en längre tid på annan ort men man kunde inte skjuta sammanträdet, då man dels var tvungen att kontrollera grundläggande arbeten som hade påbörjats och dels för att öppna anbuden för skolans uppförande. Fem anbud hade inkommit. Det högsta var på 9400 från Prästmon och det lägsta på 8250 kr från byggmästare Er. Forsberg i Härnösand, vilket man antog.

På skolan den 9 maj 1914 gjorde man vissa ändringar i ritningen. Man lät bygga till en garderob i sängkammaren vid väggen till salen istället efter södra långväggen varför man även var tvungen att ändra om kakelugnen. Man ändrade trappen till källaren, i lärarens förstuga inrättades ett kallskåp med luftventil, en uthusbyggnad för skolan i södra och västra hörnen av tomten samt andra små detaljer till en kostnad av 2000 kr. I uthusbyggnaden skulle även finnas en bagarstuga och vid behov användas till slöjdsal och vedbod samt visthus både för lärare och skolbarnen samt en pissoar.

(...) Den 5 december 1914 besiktade man skolhusbygget och fann att skolan var i utmärkt skick förutom taket i stora salen och omklädningsrummet som visade sig börjat spricka. Taket godkändes alltså inte men beslöts att få vara i det skick till kommande sommar. Skolan tillika med uthusbygget var elegant byggt enligt den första avsyningen. Här redogjordes även för en den del andra extra arbeten som uppgick till 200 kr.

Skolor i Högsjö socken