Hette på 1500-talet Dahla och lär ha fått sitt namn av att byn ligger i en dalgång mellan Mörtsjön och Ångermanälven. Efter digerdöden i mitten av 1300-talet var Dal en ödeby. Olof är den första kända invånaren i byn. Ett torp under Dal nr 2 har hetat Hälledal, vilket numera är namnet på byn, som även är centralort i Högsjö, och där även byarna Västansjö och delar av Nordansjö numera ingår. Det finns servicehus, ålderdomshem, hem för senildementa, livsmedelsaffär, poststation, ny skola, taxi mm som är signifikativt för en centralort. Den gamla skolan låg ungefär där nuvarande ålderdomshemmet finns. Småskolan låg vid vägporten.

E4 delar byn och den kommunala utbyggnaden av hyreshus har bl.a. bidragit till att Hälledal blivit en ort dit många inflyttat från ytterområdena.. Tidigare var orten centrum för Högsjö gamla kommuns administration. Den frikyrkliga verksamheten var tidigare livlig i byn. Lutherska bönhuset, numera rivet, låg där servicehuset numera finns, och baptistkapellet Salem, numera privatägt var de frikyrkliga församlingarna i Dal. Det mera profana ”Höga Nöjet” fanns också. Med dans och skjutbana och intilliggande fotbollsplan. Ett sågverk med ett 100-tal anställda lades ner i slutet av 1980-talet. (II, s. 25)

Byar och gårdar i Högsjö socken