Arrendatorn Erik August Niemann

När masugnen blåstes ner 1878 bedrevs endast jordbruk på båda ägorna, Norr- och Sörutansjö och åkermarkerna var stora.

Nya ägare blev Strömbergs bruk – Finne von Melstedt och C. R. Eriksson som ägde egendomen under åren 1879–1881. Bruket såldes sedan vidare till Rö Ångsåg Ab (1882–1883) samt Sandvikens Ångsåg AB (1895–1925).

För att jordbruket inte skulle misskötas eller förfallas behövdes en arrendator. Vem som skötte om jordbruket 1878-1886 är obekant, men i november 1886 flyttar arrendatorn Erik August Magnus Niemann från Överlännäs till Utansjö och ansvarar för dess verksamhet.

Niemann var född 1839 i Munka–Ljungby och var gift med Fredrika Karolina Nordenberg, född 1839 i Boteå och familjen bestod av 4 barn, 1 son och 3 döttrar födda mellan 1865 och 1876.

Hustrun dör här den 10 oktober 1890 och Erik August gifter sig en andra gång den 8 juli 1894 med Hilda Maria Ulrika Molin, född 1851 i Västerås. Här blir familjen till oktober 1899 då man flyttar till Nordmaling och han blir lantbrukare i Håknäs. Erik August avlider där den 19 juli 1907 och hans hustru 1927.

Det finns två arrendekontrakt bevarade. Det första är daterat den 15 februari 1886 och det andra upprättades den 7 april 1897 och sträckte sig ett år räknat från den 1 maj samma år. Några tidigare kontrakt har inte gått att finna.

Båda kontrakten innehåller mycket intressanta upplysningar och här kan vi skönja hur området på byn såg ut. Det var nog ganska nedgånget och att anställa en arrendator och förbättra markerna var nog en nödvändighet.

Det första kontraktet innehåller följande:

Till Herr Eric Aug. Nieman å Lännäs utarrendera vi, Rö Ångsågs Aktiebolag på 10 års tid räknat från den 1/5 1886, Utansjö jordbruk med därunder lydande torplägenheter enligt kartbeskrivning ca 215 tunnland förutom beteshagar på följande villkor:

Arrendesumman är bestämd till tretusen femhundra /3500/ kronor per år och ansvarar jordägaren alla onera och utskylder av vad namn och beskaffenhet de vara må, med undantag av vägunderhållet som bestrides av arrendatorn.

Arrendet erläggs delvis in natura med:

15 tunnor råg à 18 kr = 270 kronor.

25 tunnor korn à 15 kr = 375 kronor.

60 tunnor havre à 10 kr = 600 kronor.

2500 lispund hö à 50 öre = 1250 kronor.

Summa 2485 kronor.

Resten av arrendesumman i kontanter med rättigheter för arrendatorn att genom mjölkleveranser under sommarmånaderna till Rö Ångsåg Aktiebolag och till gångbart pris fylla återstoden av arrendesumman, eller 1005 kronor.

Nödigt brände må av arrendatorn å skogen avhämta av torrtimmer och vindfällen och äger han dessutom för erhållandet av nödigt bete bortröja lövskog å anvisade ställen.

Arrendatorn förbinder sig att åt brukets gratialister hålla nödigt bränsle som får tagas på egendomens skog samt att vid förefallande behov på tillsägelse tillhandahålla fri skjuts åt vår skogsinspektor till och från brukets fjällhemman under tjänsteförrättning.

Även befintliga yttre inventarier må arrendatorn övertaga vad honom gott synes efter värdering och återställas vid arrendetidens slut sådana inventarier till lika värde.

Denna värdering bör anställas av tre godemän varav vardera parten utväljer en vilken i sin tur väljer en tredje.

Inventarier av hö, halm och spannmål övertas av arrendatorn och återställs vid arrendetidens slut därav lika kvantiteter.

För befintliga byggnadernas underhåll ansvarar arrendatorn och äger han av skogen ta nödigt timmer för dess underhåll samt fritt försåga nödiga bräder vid Utansjö vattensåg.

Alla byggnader må av arrendatorn begagnas och i händelse av eldsolycka, återuppbyggas eller repareras nedbrända eller skadade byggnader av jordegendomen eller tillhandahåller arrendatorn brandstodsmedlen för sådant arbetes utförande.

Jordegendomarna förbehålla sig fritt tillträde till strand och vatten för flottningar m.m.

Egendomen till och avträdes efter syn och möjligen uppstående tvister avgöras genom kompromiss.

För detta kontrakts bestånd tillåtes arrendatorn inteckning av egendomen.

Innan arrendet tillträdes ställes av arrendatorn godkänd borgen för detta kontrakts fullgörande.

Sålunda överenskommet och har två lika lydande exemplar härav upprättats som skedde å Rö Ångsågs kontor den 15 februari 1886.

För Rö Ångsågs Aktiebolag, Rob. Norlander. Eric Aug. Niemann.

§27. År 1886 den 24 september vid lagtima hösttinget med Gudmundrå tingslag intecknades 22 seland Sörutansjö och 7 seland Nr 1 och 9 seland Nr 2 i Utansjö Erik August Nieman till säkerhet för tio års arrende av Utansjö jordbruk enligt denna avhandling.

§49. År 1898 den 11 februari å lagtima vintertinget med Gudmundrå tingslag blev förestående inteckning till all vidare kraft och verkan dödad.

Att undertecknad medgiver dödandet av å andra sedan intecknade kontrakt erkännes Utansjö den 10 januari 1898. Eric Aug. Niemann.

 

Det andra kontraktet av år 1897 lyder som följer:

Arrendekontrakt

Till arrendator af norr- och sör Utansjö jordegendom med derunder lydande torplägenheter, förutom Nässa, hvarför allra de afgifter Kronor Etthundra dock tillfaller Niemann antages härmed Herr E. A. Niemann för en tid af ett år, räknad från den 1:sta Maj 1897 till samma tid 1898 med följande skyldigheter.

1:o Arrendatorn bestrider alla utskylder till stat, kommun, presterskap och båtsman samt svall derjemte för egendomens skyldigheter i vägunderhåll.

2:o Arrendatorn bestrider assuranskostnader för byggnader och inventarier som af honom disponeras, ävensom å gröda, skolande samtliga dessa assuranser tecknas för bolagets räkning.

3:o Arrendatorn tillhandahåller huggen ved sant en liter mjölk pr. dag till gratialister och fattiga i likhet med föregående år.

4: Arrendatorn verkställer följande reparationer: på kyrkladan klädas knutarna, väggreglarna på ytterväggen göras nya, portarna omses, uppkörsbryggorna repareras, taket spånklädes och asfalttjäras, huset uppvägas och förses med tillräckligt antal stenpelare och skall arbetet vara verkställd senast den 15 innestundande juli.

I övrigt erforderliga mindre reparationer vid egendomen bestrides även av arrendatorn.

Nödigt trävirke för reparationerna tillhandahålles av bolaget vid Utansjö magasinskaj.

5:o Alla hägnader och öppna diken vidmakthåller i fullgott skick och beteshagar rensas delvis.

6:o Figuren N:o5 enligt ingeniör G. Sandströms cirkulationsplan trädes å den del som ligger emellan järnvägen och öppna diket. Den återstående delen besås detta år med havre samt gödslas och sås igen efter kornsäde kommande år.

Trädesskiftet ovanför skogshammaren täckdikas enligt förenämnda Sandströms plan. De gamla täckdikena få hela skiftestegarna omses och iordningställas där det kunna visa sig bristfälliga, varjämte de gamla öppna dikena rensas.

Figuren N:o 9 upplöjes till sin helhet under instundande höst.

7:o Minst 300 lass myr- och dikesjord införes för året i gödselstaden.

8:o Från egendomen får ej under arrendetiden bortföra stråfoder.

Sandviken den 7 april 1897, Arendt Versteegh.

Antages Eric Aug. Niemann.

2500 lispund motsvarar 21 257 kg.

Värt att notera, är att Erik August familjegrav finns på Högsjö kyrka.

Erik August Magnus Niemanns familjegrav.
Begravningsplats över Högsjö kyrkogård och Niemanns familjegrav.

 

Brevkortet föreställer Erik August bror, bokhållaren på bruket, Johan Wilhelm Niemann, född 1841.

Kortet är adresserat till “fröken Ingrid Lené i Härnösand och stämplat Veda den 3 (8?) januari 1903:

Tack lilla du för de vänliga nyårsönskningarna från Eder.

Äfven jag sänder dig Pappa och Mamma mina hjertligaste lyckönskningar på det nyingångna året med många hälsningar från din gamla vän J. W. Niemann.

Den enda Ingrid Lené i Härnösand vid denna tid är den Ingrid som är född 1888 i Boteå och dotter till kronolänsman Carl Johan L. och hans hustru, Anna Katarina Brandell från Högsjö.

Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIIaa:1 (1901-1910) Bild 1880 / sid 175.

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete