Drunkningsolyckan på Ångermanälven

Protokoll hållet vid polisförhör i Utansjö den 24 april 1915.

Sedan anmälan genom telefon från Utansjö Cellulosa Aktiebolag i Högsjö socken den 23 dennes ingått till Kronolänsmannen i Gudmundrå distrikt, att en av bolagets arbetare J. W. Eriksson, kort före det anmälan gjordes, på väg från sitt arbete vid fabriken, gått ner på isen å Ångermanälven, över vilken han måste passera, och drunkna, har undertecknad polisuppsyningsman i närvaro av en av nämnda bolags tjänstemän J. A. Bergstedt, hållit förhör rörande olyckshändelsen.

Härvid hava följande personer hörts och var för sig berättat: Pressaren Karl Albert Dahlin: att han sagda dag jämte flera andra arbetare, som skulle över till Utansjö fabrik för börja arbetet.

Omkring kl. 5 e.m. befann sig å en plats å Åbordsön benämnd Getnäset, öns nordvästra spets, där en roddbåt för överfarten till Utansjö var placerad, för att invänta J. W. Eriksson som syntes komma gående på isen, från det håll å Åbordsön där fyren är belägen rakt på den plats där Dahlin och de övriga arbetarna befunno sig, skjutande en sparkstötting framför sig.

I stället för att nu följa isen tätt invid land, gick Eriksson rakt över nämnda vik, antagligen för att spara in tid, så att kamraterna icke skulle behöva vänta så länge på honom, med påföljd att han kommen mitt utpå viken, gick ner sig i issörjan, isen var nämligen på denna plats fullständigt upplöst, men var förvillande lik riktig is.

Eriksson arbetade sig dock upp helt och hållet igen men sjönk på nytt. Ännu en gång hade han krafter att arbeta sig upp, men sjönk ånyo då han helt och hållet kom under issörjan, varefter han icke vidare syntes.

Dahlin jämte en arbetare vid namn Johan Edvin Lind begav sig genast de såg Erikssons nödställda belägenhet springande mot olycksplatsen för att söka rädda den nödställde, under det en annan arbetare vid namn Frans Olof Öberg sökte komma till platsen med roddbåt, men kom på ett avstånd av omkring 75 meter, försvann Eriksson helt under issörjan och då några hjälpmedel icke fanns på platsen kunde intet vidare åtgöra, varför samtliga skyndsamt begav sig till arbetsplatssen vid Utansjö, där olyckshändelsen genast rapporterades till vederbörande arbetsbefäl.

Arbetarna Frans Olof Öberg och Johan Edvin Lind berättade fullt överensstämmande med förenämnde Karl Albert Dahlin.

Ingeniören W. Jobson: att han genast olyckan blev känd, genom telefon från Nya Dal rekvirerade ångaren Hornö, som efter det några personer hämtats vid Utansjö, direkt avgick till olycksplatsen för att söka efter den förolyckade och som även efter en stund påträffades.

Liket fördes till Utansjö och bolagets läkare Dr. H. Weber i Härnösand underrättades, men som Eriksson då legat i vattnet omkring fyra timmar, ansågs det vara lönlöst att förtaga upplivningsförsök.

Ingenjören Jobson bekräftar vidare att Eriksson vid olycksfallet var på väg till arbetsplatsen vid Utansjö, för att där påbörja sitt arbete.

Enligt uppgifter hämtade ur den vid Utansjö Cellulosa fabrik förda matrikeln över fabrikens arbetare framgår, att den drunknades fullständiga namn är Johan Wiktor Eriksson, född den 12 december 1889 och skriven i Stigsjö socken; att han var ogift, samt att han varit i arbete vid Utansjö Cellulosa fabrik sedan den 4 maj 1914.

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete