Erik Matsson Mörts skada på hemmanet 1671

Bekiänne oss undertecknade Och här medh sandferdeligen betyga att när wij bleffwe kallade Anno 1672 den 22 Julij till att besee den stoora skada som waart Erich Matzsson på sitt hemman i Uthansiö och Högsiö Sochn tagit hafr, aff den Skadeliga wattufloden som skedde förgågne Åhr 1671 om hösten, Sädhan som Jordmätningen wijdh samma hemman skedt war, och detta som effterfölier:

1) Inom Åkerhagan på längden 140 fampnar dito och på Bredden 46 famp.

2) På KornÅkeren fallit uth på länden 20 fampnar. Bredden 7 fampnar. Synes och der hos wara sådan Jordmån såsom Åhrligen skulle taga stoor skada mz affallande wijdh Åhn.

3) En stoor skada skedh uth wijdh heela Elfwän på muulbeeth.

4) Wijdh nederst wijdh Elffwen  medh qwarnhusebyggningen aff grunden affalla såsom och Siööboden mz saaker innewarande egendoom kullfallit. Att detta så ögonskinligt wara affgångit betyga Landz och Tolffmän i Högsiö. Här under medh wår Sochne wenlige Signete.

Beställ fotoboken här

Stöd gärna mitt arbete