Gammellandet

Gammellandet är ingen gammal by, trots namnet. På storskifteskartan 1775 kan man utläsa att platsen utgjordes som gamla ägor och det låg nedanför odugligt berg och ett litet stycke var inägor och utslotter, torpar-gärden, en liten bit ovan Ångermanälvens strandkant.

Först 1830 ser man ser att plasten har börjat att brukas och de övriga ägorna bestod i stora lägdor längs älvens upp mot Utansjös ägor.

Första gången man påträffar någon bofast i Gammellandet är i handlingarna från 1873 då en avsöndrad torplägenhet på 6 seland från hemmanet Överskog 2 och 3 bildas.

Det var hemmansägaren Erik Johan Omberg som upplät torpet till Johan Nilsson (1841-1875) och hans hustru Johanna Norman (1842-1914).

Johan hade tidigare varit landbonde på Utansjö där han också var född, fadern var rättare på bruket mellan 1826-1858.

Johan Nilsson var alltså den första torparen här men hann bara att bruka marken i två år innan han dog.

Änkan sålde det i sin tur till sågställaren Olof Hagström 1876 som sålde tillbaka till hemmansägarens son, Karl August Omberg.