Karta 1764

Storskifte Norrutansjö inägor 1764

Åhr 1764 den 15 september, efter slutad affattning öfver Norr Utansiö Hemägor uti Högsiö sochn och Ångermanlands södra Fögderie, företog sig undertecknad Lantmätare, tillika med Nämndemännen Olof Larsson från Vålånger och Istael Olsson från Mörtsal, att förrätta Storskiftes delning emellan båda Innehafvare af berörde Hemman, till ödmiuckt följe af Högvälborne Herr landshöfdingen Pher Abr: Örnskiölds gifne Remissorial Ordres af d:n 30 förvekne Julii:

S:D: Efter utsatt tidig Termin voro Norr Utansiö Hemmans Ägare tillstädes Bruks Patronen ädle och Högacktade Herr daniel Hallenius, som är Innehafvare af nio Seland och den andra åboen Eric Jansson, som skattar för siu seland.

Charta öfwer NorrUtansiö Bys Hemägor uti Högsiö Sochn och Södra Ångermanland, affattade och Fördelte uti Septe,ber månad åhr 1764 af undertecknad.

Uti dessas närvaro graderades jordmånen, sedan Herr Bruks Patronen giordt sin Bruks Bokhållare Herr And: Winroth fullmägtig, att den samma bevista;

Och sedan åkeren til sin halt och bördighet, samt ängesmarken till sin växtlighet blifvit uti det nogaste utrönt, och nödige diken blifvit afstakade, så förestäldtes Innehafvarne om Delnings Sättet, då Eric Jansson på tillfrågan, yttrade sig, att han trodde delningen på bästa sättet värkställdes, och hvar och en finge jämlika ägor, om åkeren uti Hemägorna blefve sålunda fördelt, att han finge efter sin skatt uti hela Långåkern, och hvad som öfver blefve å östra ändan tillfölle Herr Bruks Patron, tillika med den andra påker jorden, och att de sedermera finge efter skatten hvar sitt skifte uti de upristade Lögdorna samt änges slåtten, sedan norr änge blivfvit till den samma räknad;

Finnande sig lika nögd anten han finge det östra eller västra skiftet, ärhindrade dock härvid, att som han bättre skal upodlat sine ägor, än Herr Bruks Patronen, sådant måtte efter Delningens slut varda ärsatt.

Beträffande åter Näsängarne, så vore han nögd, det hvar och en uti de samma får sitt skifte, dåck att siö swedjan och Bruks Swedjan blifwer dertill räknad, och Herr Bruks Patron behåller Bruks Swedjan och han Siö Swedjan.

På dylikt sätt skulle Qvarn Swedjan fördelas, i det hvar och en får efter sin skatt, uti den där varande åkeren, samt den bättre slåtten, som ligge östanföre berörde åker och äfven att den öfriga slåtten blefve på lika sätt fördeld, så väl som uptagslandet;:

Warande äfver Eric jansson lika nögd anten han ti desse lägenheter får sitt skifte å östra eller västra sidan.

Med detta instämde äfven Herr Bruks Patronen, endast han får ärsättning, för det han uti instundande åhr får mesta delen Halm åker, hvilket Eric Jansson lofvade skulle blifva ärsatt.

Upläst och ärkiändt.

Daniel Hallenius, Eric Jansson (bom.).

I anlednig af Eric Janssons gifne förslag till delningens förrättande, som var med Herr Brucks Patronens samtycke, så skiedde uträkningen derefter å Chartan och nedsattes stenar uti skiljelinierne; vid hvilket tillfälle nämndemannen Olof Larsson från Vålånger ej var tillstädes, efdter han aftonen förut blifvit skadad uti sitt ben.

Norr Uthansiö den 18 September 1764.

Eric Calwagen.

Israel Olsson i Mörtsal (bom).

 

Källa: X28-33:1.