Nässa

Nässa har fått sitt namn från Näsängorna som var lagd under Norrutansjö och ägdes av bonden Johan Ersson och en del av bruket.

På kartan från 1764-1765 delar han hemmansägorna, åker och äng tillsammans med brukspatronen Daniel Hallenius och Erik hade på tillfrågan yttrat sig att han “trodde delningen på bästa sättet värkställdes, och hvar och en finge jämnlika ägor”.

Ser vi till Näsängorna så finns det där två anteckningar, A som tillhörde bruket och B Johan Ersson. A med sina 5 seland och B om 4 och vi ser gränslinjen dem emellan och naturligtvis då bäcken till Hallenius fördel. Där nämns också att “Näs ängarne är till större delen med små biörkskog beväxt”.

Näs ängarna på Norrutansiö skog. År 1765 den 8 mars.

Sedan går det några år och bland handlingarna för torparkontrakten i Västernorrlands landskansli, DIVd:2 nr 764, återfinns kontraktet för den första torparen i “Näserna”.

Kontraktet är från den 18 oktober 1774 och återges i sin helhet och börjar således med

Som Bonden Johan Ersson i Norrutansiö, enligit hos gående contract, mig til torparen på dess skatteägor antagit.

Fördenskull dristar hos Eder höga Nåde underteknat i underdånödmiukhet anhålla om Nådigt försvarsBref, hwaremot med diupaste wördnad til lefnadsslutet framhärdar. Eder höga Nådes. Underdånödmiukaste tienare Erik Mårtensson, Torpare i Nortansiö, Högsiö sochn och Södra Ångermanland.

Vidare i själva kontraktets omfattning kan vi läsa:

”Jag, Johan Ersson i Norrutansiö, giör härmedelst witterligit, at jag af moget betänkande och sundt förstånd, samt med min kiöra hustrus ja och samtycke, uplåter och försäljer, med nedanskrefne wilkor, Ett torpställe, som nästa wår till hela sin widd utstakas skal, uti utslåttan Näserna kallad, jemte ett gammalt Stall, til landbonden Eric Mårtensson i Åbord, emot en betingat kiöpeskilling Trehundrade fembtio dahr krmt, på hwilken kiöpesumma jag redan handfångit Ett hundrade Sextiotwå dahler samma mynt och återstoden eller 188 dr krmt skal omägerligen nästkommande medsommar fulleligen betalas, hwaremot bemälte Eric Mårtensson får genast nästa wårdag tilträda samma Torp och thet i sin och sin hustrus lifstid, åbo, nyttia och bruka det bästa han gitter och förmår, men efter bägges död, kommer samma Torp, at utan ringaste Lösen för upodlingen mitt hemman at tillfalla, tå thess arfwingar genast bör besörja om husens afförande ifrån Torpet, hwilka them tillhörer. Wilkoren blifwa följande:”

  1. Eric Mårtensson tillåtes lika med mig, nödigt muhlbete för småCreatur, som han på Torpet söker, men ej flera, så wäl hemma som wid fäbodarne, tå honom skal åligga, at draga försorg om flyttning med Boskapen til fiäls samma dag, med sina Creatur, som — och thet wid 50 dr Smts wite.
  2. Wid lika wite förbiudes Eric Mårtensson at till nödig bränsel ej medtaga frisk skog af hwad slag then wara må, utan allenast Torra rakar, stubbar och windfallen Skogskiälarne omkring Torpet.
  3. Gärdsel, stör och band af näsmast stående tienlig skog, at stänga och framgent ändra hålla hägnad om sitt Torp äger Eric Mårtensson af frisk skog at taga, men hagaband får ej tagas af små och unga granar, utan af qwistar, som wäxa på the större trän, och på tienlig, samt upnyttias til giärdsel.
  4. Löf och Biörkar, som jag til ved, utser, att fälla, må Eric Mårtensson efter min uppsyning få bärga; Men ingalunda får han wid förnämde wite utan min anwisning fälla ett enda träd.
  5. Fiskwattnet under för dess ägor får han tillstånd att nyttia med nät och not, om han så åstundar tillika med mig och min granne.
  6. Husen, som han nu har nödig måste Eric Mårtensson skaffa sig från andra Byskogar, men ej taga thertil något, hwarken timmer eller näfwer af min.

Denna afhandling warda til oryggelig efterlefnad af oss bäge med egenhändiga namns och Bomärkens underfölljande bekräftad, af Utansiö den 2 Martii 1774.

Enligt upprättad kiöpeSkrift af den 2 Martii 1774, har Torparen Eric Mårtensson til underteknad betalt hela kiöpeSumman för Torpet, nemligen Trehundra fembtio dahler koppmt, hwilket härmedelst wederbörligar qvitteras. Mörtsal den 14 aug: 1774. Johan Ersson i Norrutansiö.

Wittnar: Lars Jonsson i Mörtsal.
Eric Persson i Dahl.
Lika lydande med originalet intygar Joh: Backmark, Bruksbokhållare å Utansiö.
Med föregående afhandling förklarar wi oss nögda. Norutansiö d. 29de September 1774.
Johan Ersson Säljare, Erik Mårtensson, kiöpare.
Attesterar M. Nordqvist.
Lars Jonsson i Mörtsal.

Erik Mårtensson var född 1732 och dog med all sannolikhet på Nässa 1792 den 29 maj då dödorten nämns Norrutansjö.

Förutom sina torparbestyr så tjänade han som dagsverkskarl på bruket och han gifter sig 1758 den 8 oktober med Anna Israelsdotter från Kärrby.

Hon var född 1721 eller 1722 och dotter till Israel Jonsson (1674-1745) och Anna Mikaelsdotter (1677 i Stigsjö).

Efter makens död så övergick torpet till rättigheterna tillbaka till Johan Ersson och hon flyttar med sonen Mårten till Våltjärn där hon senare avlider den 12 mars 1801.

Sonen Mårten kom att bli torpare i Skog och gifte sig med bonddottern Anna Olofsdotter (1762-1829) från Skog och fick flera barn.